EI1021 - Sistemes Distribuïts

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica de l'assignatura se centra en l'aprenentatge de l'alumnat. L'adquisició de les competències està en funció fonamentalment de l'aprofitament per part de l'alumnat de les activitats dutes a terme, tant en les hores presencials com en les no presencials.
La docència es desenvoluparà al voltant d'una sèrie d'activitats que l'alumnat ha de realitzar durant les sessions de Teoria i Laboratori i en les hores de treball autònom entre sessions. Part d'aquestes activitats s'avaluaran de manera contínua.
Les sessions presencials de Teoria es dedicaran a introduir els conceptes fonamentals del temari i a la resolució de problemes, part dels quals han d'haver estat resolts per les i els  alumnes de manera no presencial.
Les sessions de laboratori es dedicaran al desenvolupament guiat d'una sèrie de pràctiques que aplicaran i complementaran els conceptes introduïts en Teoria.