Metodologia

Metodologia didàctica

  • Les classes de teoria requeriran d'una preparació prèvia per part de l'alumnat. Es proporcionarà algunes referències per a consultar i quins són els objectius a aconseguir, i una sèrie d'exercicis o preguntes per a realitzar. Abans d'acudir a classe es proporcionarà una solució amb la qual l'alumne/a haurà de corregir els seus exercicis i/o els d'algun/a company/a. En classe es resoldran els dubtes sorgits i es treballarà sobre nous exercicis per a assentar conceptes.
  • En les classes de problemes es proposaran exercicis que han de resoldre de manera individual o en grup. A vegades es corregiran a la pissarra o es realitzaran intercanvis entre alumnat (o grups) de les solucions proposades per a la seua correcció.
  • Les classes de laboratori consistiran en la resolució de problemes i exercicis pràctics sobre la base dels butlletins de pràctiques, de manera individual.