EI1019 - Administració i Configuració de Xarxes

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IR05 - Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

Resultats d'aprenentatge

Concebre, desplegar i usar les tècniques de cablejat estructurat. (IR05)

Concebre, desplegar i usar la infraestructura de xarxes d’àrea local. (IR05)

Concebre, desplegar i usar els dispositius de xarxes d’àrea local bàsics (routers, switches, hubs, etc.). (IR05)