EI1016 - Electrònica

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació de pràctiques

20%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

L'assignatura s'avaluarà de la següent manera:

  1. Examen final, que representa el 60% de la nota final. Si s'obté una nota inferior a 4, l'assignatura estarà suspesa.

  2. Memòries i informes de pràctiques, que representen un 20% de la nota final. Hi han un total de 6 sessions de laboratori. Si s'obté una nota inferior a 4, s'assignarà un 0  a aquesta part.

  3. Treballs previs a les práctiques de laboratori, que representen un 10% de la nota final. S'han d'entregar durant la sessió de laboratori. No són recuperables ni s'exigeix nota mínima.

  4. Problemes entregables, que representen un 10% de la nota final. Resolució i entrega d'una fulla amb 3 ó 4 problemes d'electrònica analógica en un temps determinat. No són recuperables ni s'exigeix nota mínima.

Per a superar l'assignatura cal obtindre una nota global igual o superior a 5.

Per a considerar-se presentat a l'assignatura, l'estudiant o estudianta ha de realitzar l'examen final.

En segona convocatòria, l'estudiant conservarà les notes de les pràctiques, dels treballs previs i dels problemes entregables, ja que aquestes no són recuperables.