EI1015 - Introducció a Xarxes

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

50%

Avaluació de pràctiques

25%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta de les parts següents:

Pràctiques (2,5 punts):

  •  1 punt pels lliuraments que es demanen de cada pràctica. Aquests lliuraments es fan durant les sessions i no són recuperables.
  • 1,5 puts per qüestions en la prova final.


Avaluació contínua (2,5 punts):

  •   Per cada bloc temàtic s'exigirà el lliurament d'un exercici que s'ha de realitzar de manera individual. Hi ha un termini màxim de lliurament per cadascuna d'aquestes proves. Finalitzat aquest termini ja no es podrà lliurar. Per tant, no és recuperable.


Prova final escrita de la part teòrica i pràctica (5 punts de teoria i 1,5 de pràctica). Es tracta de una prova escrita que es realitzarà en les convocatòries oficials. Hi haurà preguntes  en les quals es combinen conceptes de teoria i pràctica.

La superació de l'assignatura s'obtindrà si sumant cada part de l'avaluació s'obté una puntuació igual o superior a 5 punts, sempre que en la prova final s'obtinga un mínim de 4 sobre 10.

Un alumne o alumna es considera que s'ha presentat a una convocatòria si ha realitzat la prova final.