Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de les classes de teoria girarà bàsicament al voltant  d'una sèrie d'entregables, entenent per entregable un document que explica una activitat que ha de realitzar i entregar un estudiant. 

En els entregables individuals l'alumne, fora de l'aula, llegirà una documentació recomanada en aquest i realitzarà uns exercicis. La resolució d’aquests exercicis es proporcionarà i discutirà en l'aula entre professor i estudiants. Els entregables  aniran precedits generalment  per alguna explicació del professor .

En les sessions de laboratori l'estudiant realitzarà i entregarà els exercicis proposats en el butlletí de pràctiques corresponent.