EI1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació de pràctiques

20%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura, l'alumnat ha de complir tots els següents requisits:

  • 50% o més en l'avalució de l'examen.
  • 50% o més en l'avaluació global ponderada
B) L'alumne o alumna es considerà presentat en una convocatòria si, i només si, es presenta a la convocatòria de l'examen.
 
C) L'avaluació contínua i la de pràctiques s'obtenen en la primera convocatòria, i no són recuperables en la segona, encara que el seu resultat es pot reutilitzar en la segona convocatòria.