EI1012 - Estadística i Optimització (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Resultats d'aprenentatge

Sintetitzar i analitzar descriptivament un conjunt de dades. Identificar les variables i l’objectiu buscat. (IB01)

Reconèixer situacions reals en què apareixen les distribucions probabilístiques més usuals, calcular amb elles probabilitats i altres característiques d’interès. (IB01)

Quantificar la relació lineal entre dos variables, obtenir la recta de mínims quadrats, fer prediccions i valorar la qualitat d’aquestes. (IB01)

Plantejar i resoldre programes lineals realistes de grandària mitjana mitjançant el mètode simplex. (IB01)

Plantejar i resoldre problemes de contrastos d’hipòtesis estadístiques, tant paramètrics com no paramètrics, en una o dues poblacions. (IB01)

Obtenir intervals de confiança per a paràmetres d’una població normal. Inferir la mida de la mostra per a obtenir un determinat nivell de confiança segons l’error màxim que es desitja cometre. (IB01)

Explicar propietats teòriques de les mesures descriptives, dels operadors esperança i variància, dels models de probabilitat més importants i dels estimadors puntuals i aplicar-les per a resoldre problemes i per a deduir unes altres de noves. (IB01)

Explicar el camp d’aplicació de la investigació d’operacions i sintetitzar la informació rebuda i formular els models matemàtics lineals adequats. (IB01)

Calcular probabilitats de successos tant a partir de la definició, com a partir de les probabilitats d’altres successos, usant les propietats de la probabilitat i de les probabilitats condicionades. (IB01)

Analitzar i interpretar les solucions obtingudes en un problema de programació lineal i saber com canvia la solució d’un problema de programació lineal en canviar l’escenari inicial. (IB01)

Analitzar i interpretar els resultats de l’aplicació d’una tècnica estadística i transmetre’ls d’una forma clara i concisa, destacant els aspectes rellevants. (IB01)