EI1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb el caràcter teoricopràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis, aquest curs integrarà, a més dels coneixements teòrics, un programa de pràctiques encaminat a aprofundir en el coneixement i el domini dels problemes, els conceptes i les tècniques de la direcció d'empreses.

Desenvolupament de les classes teòriques

La missió de les classes teòriques és desenvolupar el contingut dels temes que componen el programa de l'assignatura. La metodologia utilitzada en aquesta assignatura es basa en la participació activa de l'estudiantat tant en les classes teòriques com pràctiques. El desenvolupament teòric de la matèria es basarà en el mètode de la classe magistral participativa, en la qual es combinen la lliçó magistral per part del professorat i el treball individual de l'estudiantat. El professorat dedicarà les exposicions a: (a) transmetre coneixements (conceptes, teories i tècniques) i exposar breument el contingut de cada tema, amb èmfasi en els aspectes més importants o difícils d'aquest, especialment si no estan coberts per la bibliografia aconsellada, encara que sense pretendre explicar tota la teoria que el tema abraça; (b) oferir a l'alumnat la informació verbal necessària (fonts bibliogràfiques tant bàsiques com complementàries) que li permeta confeccionar per si mateix cada tema, entendre millor els continguts de l'assignatura, i interrogar-se sobre els punts crítics de cada capítol; (c) orientar a l'estudiantat en la cerca d'exemples reals en els quals es puguen analitzar els aspectes tractats en les classes teòriques.

Desenvolupament de les classes pràctiques

Les classes pràctiques no constitueixen solament un complement de les classes teòriques. El seu objectiu és doble:

a) Refermar l'aprenentatge dels conceptes, teories i tècniques estudiats en els mòduls teòrics, aclarir els dubtes i aprofundir en aquells aspectes insuficientment desenvolupats en les classes teòriques.

b) Desenvolupar les actituds i habilitats que l'assignatura cerca potenciar per a optimitzar la preparació dels alumnes de cara a l'exercici professional.

Per a això, en les sessions en què considere oportú, l'estudiantat, individualment o organitzat per grups, exposarà les anàlisis portades a terme a partir de casos d'empresa proporcionats pel professorat, exemples reals o de lectures. Les lectures seleccionades pel professorat, que reflectisquen diferents punts de vista a fi de discutir-los i avaluar-los en classe, volen provocar en l'alumnat una comprensió àmplia i multifacètica, així com el desenvolupament d'una visió personal del treball estratègic.

Així mateix, quant a l'assistència a possibles seminaris i conferències que tinguen lloc durant el quadrimestre i que estiguen relacionats amb l'assignatura, el professorat podrà demanar l'elaboració d'un informe sobre aquests i establir-ne un fòrum de discussió sobre el contingut.