Activitats

Ensenyaments teòrics

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

IB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

BA3.1.4 - Interpretar i resoldre problemes que involucren conceptes bàsics de camps i ones. (IB02)

BA3.1.1 - Aplicar tècniques d’anàlisi, síntesi i resolució de problemes. (CG06)

-Interpretar i resoldre problemes que involucren conceptes bàsics d’electromagnetisme. (IB02)