MT1052 - Geometria Diferencial i Topologia

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen

80%

Evaluación de prácticas

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

L'assignatura consta de dues parts diferenciades (Geometria i Topologia), que es valoraran per separat.  Per superar l'assignatura, serà necessari obtindre una puntuació mínima de 4 punts, en una escala de 0-10, en cada una de les parts. La qualificació final de l'assignatura serà la mitjana de la calificació assolida a cada una de les parts.

 La puntuació de cadascuna de les parts serà la suma ponderada de les qualificacions obtingudes en les proves:

Prova final:  examen a realitzar en la data establerta per la ESTCE..

Proves al llarg del semestre:  presentacions, debats, lliurament de treballs escritsresolució de problemes i controls escrits.

Ponderació: Prova final, 80%.  Proves al llarg del semestre 20%.


A la segona convocatòria únicament l'examen serà recuperable.


Un alumne serà considerat com a presentat a l'assignatura quan es presente a l'examen.