MT1033 - Fonaments Estadístics de la Mineria de Dades

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1. INTRODUCCIÓ
1.1 Introducció
1.2. Descripció de dades multivariants

2. DISTRIBUCIONS MULTIVARIANTS
2.1 Introducció
2.2 Distribució normal multivariant
2.3 Distribucions en el mostratge

3. INFERÈNCIA AMB DADES MULTIVARIANTS
3.1 Estimació
3.2 Contrastos d'hipòtesi

4. ANÀLISI DE COMPONENTS PRINCIPALS
4.1 Introducció
4.2 Definició i deducció de les components principals
4.3 Propietats de les components principals
4.4 Components principals en R
4.5 Components principals amb correlacions


5. ANÀLISI CLÚSTER O CLASSIFICACIÓ NO SUPERVISADA
5.1 Introducció
5.2 Mesures de similitud
5.3 Mètodes clúster de partició: k-means i k-medoids
5.4 Mètodes clúster jeràrquics
5.5. Mesures de bondat del clustering
5.6 Mètodes basats en models

6. ANÀLISI DISCRIMINANT O CLASSIFICACIÓ SUPERVISADA
6.1 Introducció
6.2 Funció discriminant lineal de Fisher
6.3 Classificador de Bayes
6.4. Mètode dels k-veïns