MT1029 - Probabilitat

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

1. El model probabilístic

2. Variables aleatòries

3. Introducció als processos estocàstic. Cadenes de Markov. Processos de naixement i mort

4. Models de cues d'un i dos servidors. Models de cues exponencials

5. Introducció a la simulació.  Simulació i anàlisi de sistemes de cues