MT1029 - Probabilitat

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

L'avaluació contínua de l'assignatura consistix en una sèrie de treballs que se n'aniran plantejant al llarg del curs i que hauran de ser treballats de forma autònoma i entregats, en cada cas, en el termini estipulat, i en dos "controls parcials" que es realitzaran al llarg del semestre.

Per a superar l'assignatura en primera conovocatòria s'exigix a l'alumnat que:

  • S'haja presentat a l'examen de l'assignatura i haja obtingut una nota mínima de 5 punts sobre 10.
  • Haja obtingut una puntuació global en ponderar les notes de les distintes parts de l'assignatura, igual o superior a 5.

Es considerarà com "no presentat" en aquesta primera convocatòria a l'alumnat que no es presente a l'examen final de l'assignatura.

L'alumnat que no supere l'assignatura en la primera convocatòria, podrà presentar-se a una segona convocatòria en què:

  • se li guardarà la nota dels treballs/exercicis/problemes que s'hagen plantejat al llarg del curs per a treballar de forma autònoma (20% nota final) , i dels exàmens parcials (20% nota final) ,
  • podrà recuperar l'examen de l'assignatura (60% nota final)
Per a superar l'assignatura en aquesta segona convocatòria s'exigix a l'alumnat  que:
  • S'haja presentat a l'examen de l'assignatura i haja obtingut una nota mínima de 5 punts sobre 10.
  • Haja obtingut una puntuació global en ponderar les notes de les distintes parts de l'assignatura, igual o superior a 5.

Es considerarà com "no presentat"

  •  en la primera  convocatòria,  a l'alumnat que  no es presente a l'exàmen de la primera convocatòria.
  • en la segona convocatòria, a l'alumnat que no havent superat l' assignatura en la primera convòcatoria, no  es presente a l'exàmen  de la segona convocatòria.