MT1028 - Sistemes Intel·ligents

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques

40%

Treball escrit en anglès

30%

Exàmen

30%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura cal treure 5 sobre 10 en la nota final, composta per la nota de teoria, la de pràctiques i la del treball en anglès.

  1. La teoria s'avaluarà mitjançant un examen escrit al final de l'assignatura, i serà necessària una nota superior a 4 per a poder aprovar l'assignatura.
  2. Les pràctiques s'avaluen per l'enviament de les corresponents memòries en els terminis fixats. La nota de pràctiques s'obtindrà sumant les notes de les pràctiques entregades. Cal entregar almenys la meitat de pràctiques aptes. Si no, la nota de pràctiques serà zero.
  3. L'avaluació del treball redactat en anglès es basarà en les entregues en els terminis fixats. Constarà de dues entregues escrites en forma d'articles científics. Cada entrega puntuarà la meitat del treball, és a dir un 15% de la nota final de l'assignatura. Caldrà una nota superior a 4 en el treball en anglès per a poder aprovar l'assignatura.

La presentació a l'examen, o l'entrega d'almenys el 60% de les pràctiques i treballs en anglès, comportarà la consideració de presentat o presentada a una convocatòria.

Per a garantir que es puga superar l'assignatura en segona convocatòria, s'obrirà un termini extraordinari per a l'entrega de memòries de pràctiques i treballs en anglès.