MT1028 - Sistemes Intel·ligents

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 71
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de probabilitat i estadística i investigació operativa i aptitud per a la seua aplicació.

CE22 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i les tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.

CE25 - Raonament lògic i identificació d’errors en els procediments matemàtics i informàtics.

CG04 - Coneixement d’una llengua estrangera.

CG08 - Aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

Resoldre problemes amb l’ús de tècniques d’intel·ligència artificial.

Realitzar un treball escrit en anglès de l’àmbit dels sistemes intel·ligents.

Explicar i diferenciar les tècniques d’intel·ligència artificial.

Definir les tècniques de la intel·ligència artificial.

Conèixer els fonaments matemàtics de la intel·ligència artificial.

Classificar i contrastar la informació.