MT1024 - Programació Concurrent i Paral·lela

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Exàmen

30%

Avaluació de pràctiques

30%

Criteris de superació

L'avaluació considera, per separat, els tres tipus de proves: avaluació contínua, avaluació de pràctiques i examen. 

La nota final es calcula com la suma ponderada dels tres tipus de proves, d'acord al pes definit en l'apartat anterior, i es prenen en consideració únicament les proves aprovades (>=5). 

El càlcul de la nota final en una convocatòria requerirà que s'aprove l'examen en la mateixa convocatòria. La nota final de l'alumnat que no aprove l'examen serà el mínim entre la suma ponderada dels tres tipus de proves i 4.5.

En segona convocatòria, l'alumnat ha de realitzar l'examen i, opcionalment, una prova associada a l'avaluació de pràctiques. 

Les qualificacions obtingudes en la segona convocatòria prevalen sobre les obtingudes en la primera convocatòria. 

L'alumnat es considera com a presentat en la primera convocatòria si realitza l'examen o lliura, almenys, el 60% de les activitats d'avaluació contínua. 

L'alumnat es considera com a presentat en la segona convocatòria si realitza l'examen.