Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

25%

Presentació oral

15%

Criteris de superació

L'avaluació es compon de les següents parts principals obligatòries:

- Avaluació contínua: tasques en línia propostes pel professorat, treball en el dossier i treball amb documents proporcionats pel professorat.


- Presentació oral en anglès.

- Examen escrit: qüestions relacionades amb anglès acadèmic en el dossier de teoria en l’àmbit de la informàtica/matemàtica computacional. Gramàtica i vocabulari i entrega d'un research proposal sobre un tema relacionat amb el mateix àmbit.

TOTES LES PARTS SÓN RECUPERABLES EN SEGONA CONVOCATÒRIA.
TOTES LES PARTS SUPERADES ES MANTINDRAN FINS A LA SEGONA CONVOCATÒRIA.

Per a aprovar l’assignatura, l’estudiantat ha d’obtenir un 5 en la mitjana ponderada de la part de teoria i de pràctica i haver aprovat amb un 5 totes les parts obligatòries independentment. Tantmateix dins de l´apartat de l´examen escrit, l´estudiant ha de aprovar els dos: l´examen escrit de gramàtica i vocabulari i el research proposal, de manera independent. Si un dels dos (l´examen escrit o el research proposal ) està suspens, no es farà la suma i haurà de repetir la part suspensa.

 Per a considerar que un alumne o alumna s’ha presentat a l'assignatura, ha d’haver-se presentat a l'examen escrit.