EM1047 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica d'aquesta assignatura es basa fonamentalment en:
 
- L'Aprenentatge per projectes: l'estudiant ha de realitzar un projecte d'enginyeria en un temps determinat per tal de resoldre un problema o idear una solució d'enginyeria complint uns requisits prèviament especificats. El projecte podrà versar sobre dispositius, processos, mètodes o artefactes, i les especificacions poden ser més àmplies que les estrictament tècniques, la qual cosa pot incloure consciència social, salut i seguretat, i consideracions ambientals i comercials.
 
- Aprenentatge cooperatiu o en equip: atès que el projecte a realitzar s'inicia en el marc de l'empresa i les especificacions i objectius es defineixen en col·laboració amb aquesta, en les primeres fases del projecte l'estudiant haurà de col·laborar amb altres enginyers i titulats.