EM1047 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Contingut Tècnic del Treball Fi de Grau

80%

Defensa Oral del Treball Fi de Grau

20%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura el tribunal haurà d'atorgar a l'estudiant una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 com a nota final de la documentació presentada i defensa oral.