EM1045 - Instal·lacions de Transport de Fluids

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE

1.1.- Canonades i conductes per al transport d'aire

1.2.- Ventiladors i bufadors

1.3.- Ventilació Industrial

1.4.- Soroll

1.5.- Aire comprimit

1.6.- Normativa legal

1.7.- Programari i llocs web

 

TEMA 2. XARXES DE GAS

2.1.- Fonaments i característiques físiques

2.2.- Disseny de xarxes de distribució de combustibles gasosos

2.3.- Càlcul de xarxes de gas domèstic

2.4.- Càlcul de l'espessor de canonada

2.5.- Normativa legal

 

TEMA 3. TRANSPORT DE COMBUSTIBLE LÍQUID

3.1.- Transport de combustibles líquids

3.2.- Xarxes d'oleoductes: Canonades i Bombes

3.3.- Emmagatzematge de combustibles líquids

3.4.- Elements per a una distribució segura

3.5.- Codis de disseny i normativa legal

 

 Les pràctiques seran les següents

1.- Compressors i circuits pneumàtics

2.- Simulació de xarxes de ventilació

3.- Simulació dextracció localitzada

4.- Xarxes de gas: cas pràctic de seguretat

5.- Combustible líquid: cas pràctic de seguretat

6.- Selecció de bombes