EM1044 - Instal·lacions de Climatització i Refrigeració

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

A partir dels continguts descrits en el punt 5 de la present guia, s'estableix el temari d'ensenyaments teòriques, de sessions pràctiques, i de laboratori.

Temari d'ensenyaments teòrics

En el bloc de sistemes de refrigeració, es tracten les següents unitats de forma successiva:

Unitat 1.1. Introducció a la refrigeració

Unitat 1.2. Conservació d'aliments i càrregues tèrmiques en cambres frigorífiques. Fases del projecte i càlculs

Unitat 1.3. Refrigerants. Evolució històrica, principals característiques, situació actual i previsions futures.

Unitat 1.4. Tecnologia de refrigeració. Components principals i secundaris

Unitat 1.5. Sistemes de refrigeració, configuracions i legislació

A l'acabar el bloc de refrigeració, i usant bona part dels coneixements tractats en aquest, es passa a el bloc de sistemes de climatització en el qual es tracten les següents unitats de forma successiva:

Unitat 2.1. Introducció als sistemes de climatització i la seva rellevància

Unitat 2.2. Càrregues tèrmiques per compensar mitjançant sistemes de climatització. Fases del projecte i càlculs

Unitat 2.3. Psicrometria. Introducció i aplicació en climatització

Unitat 2.4. Tipus de sistemes de producció de calor i fred

Unitat 2.5. Sistemes de climatització. Aigua, aire, i refrigerant, i combinacions d’aquests.

Unitat 2.6. Difusió d'aire i càlcul de components.

Temari de sessions pràctiques

Les sessions pràctiques de resolució de problemes són destinades a consolidar els coneixements teòrics vistos en les sessions de teoria, en elles es pretén:

         Exposar els projectes a realitzar durant el curs.

         Mostra el funcionament dels programes informàtics que permetran realitzar el projecte, tant per al càlcul de càrregues com per al disseny del circuit i dels seus components

         Tractar casos pràctics de refrigeració i climatització.

         Resoldre dubtes sobre els projectes plantejats i continuar treballant-los en el aula amb el suport del professor.

Temari de laboratoris pràctics

Els laboratoris pràctics proposats estan lligats als coneixements exposats en els temaris de teoria i permetran tenir una visió més real d'ells:

P1. Visita empresa especialitzada en el disseny, fabricació i comercialització de mobles frigorífics per a la venda d'aliments.

P2. Visita instal·lació de refrigeració en supermercat.

P3. Visita instal·lació de climatització d'Espaitec UJI.

P4. Visita instal·lacions d'ACS, climatització, energia renovable i sala de màquines de piscina UJI.

En cas que alguna d'aquestes pràctiques no puguen ser realitzades, es reemplaçarà per visites presentacions d’experts a l’àmbit professional o acadèmic amb connexió amb els continguts vist a la matèria.