EM1043 - Manteniment d'Estructures i Construccions

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 1. CÀLCUL DINÀMIC D'ESTRUCTURES

Tema 1. INTRODUCCIÓ A AL CÀLCUL DINÀMIC D'ESTRUCTURES

1.1.- Càlcul dinàmic d'estructures

1.2.- Exemples i classificació de càrregues dinàmiques

1.3.- Graus de llibertat en anàlisi dinàmica

1.4.- Massa i pes

1.5.- Segona llei de Newton

1.6.- L'anàlisi dinàmica com a fase de projecte estructural


Tema 2. SISTEMES DE 1 GRAU DE LLIBERTAT

2.1.- Introducció

2.2.- Model d'1 gdl i equació de moviment

2.3.- Vibració lliure

2.4.- Vibració forçada. Integral de Duhamel

2.5.- Resposta davant càrrega sinusoïdal


Tema 3. SISTEMES DE DIVERSOS GRAUS DE LLIBERTAT

3.1.- Introducció

3.2.- Equacions de moviment de sistemes de diversos gdl

3.3.- Càlcul de les matrius de sistema [M] i [K]

3.4.- Vibració lliure: freqüències naturals i maneres de vibració

3.5.- Vibració forçada: mètode de Superposició Modal

3.6.- Càlcul de la matriu d'esmorteïment [C]


Tema 4. TÈCNIQUES EXPERIMENTALS DE MESURA DE VIBRACIONS

4.1.- Introducció

4.2.- Transductors. Definició i principi de funcionament

4.3.- Efectes transductors

4.4.- Instrumentació per a mesura de vibracions

4.5.- Normativa


BLOC 2. PATOLOGIA, INTERVENCIÓ I REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT


Tema 5. PATOLOGIA DE ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT

5.1.- Introducció

5.2.- Mecanismes de danys

5.3.- Bibliografia


Tema 6. INSPECCIÓ I PRESA DE DADES

6.1.- Introducció

6.2.- Inspecció

6.3.- Assaigs

6.4.- Bibliografia


Tema 7. REFORÇ DE SISTEMES ESTRUCTURALS

7.1.- Introducció

7.2.- Recalçament de cimentacions superficials

7.3.- Fitacions

7.4.- Reforç de pilars de formigó

7.5.- Reforç de bigues de formigó

7.6.- Bibliografia


Tema 8. INFORMES PERICIALS

8.1. Introducció

8.2. Parts de l'informe pericial

8.3. presentació escrita

8.4. presentació oral

8.5. Bibliografia