EM1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologies que s'apliquen en aquesta assignatura són fonamentalment:
 
- Aprenentatge cooperatiu o en equip: L'estudiant s'integrarà en un equip de treball durant la seva estada en pràctiques, adoptant una estratègia de coresponsabilitat per assolir els objectius del grup que defineixi l'empresa, d'acord amb el que estableix el Projecte Formatiu.
 
- Estudi de casos: L'estudiant desenvoluparà tasques tècniques en l'àmbit de l'Enginyeria Mecànica que versaran sobre un procés, projecte o desenvolupament real de l'empresa, amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre'l, generar hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-lo i, de vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.