EM1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de les pràctiques externes

100%

Criteris de superació

Perquè un alumne es consideri presentat a qualsevol de les convocatòries haurà d'haver desenvolupat les 150 hores de pràctiques a l'empresa i presentat la memòria de les mateixes. La qualificació de les Pràctiques Externes serà l'atorgada pel tutor de la universitat, en base al seu seguiment (30%), a la memòria presentada (30%) i l'informe del supervisor de l'empresa (40%). 

En el cas que es sol·liciti convalidació, l'alumne / a podrà reconèixer les PE associades a les assignatures EM1034 i EM1047 acreditant la realització de pràctiques extracurriculars (sempre que el nombre d'hores sigui igual o superior a 300 h i en la data d'inici d'aquestes pràctiques hagués superat el 80% dels ECTS de l'obligatorietat (matèries de formació bàsica i obligatòria sense considerar les matèries de pràctiques Externes i Projecte Fi de Grau per al còmput d'aquest percentatge) o l'exempció de les mateixes (per experiència professional). el reconeixement de les pràctiques en cap cas eximeix de la matrícula de l'assignatura. En la normativa de pràctiques acadèmiques externes de l'UJI poden consultar-se els criteris mínims necessaris per al reconeixement de les pràctiques, quedant aquest supeditat a la seva aprovació per part de la Comissió de Grau. En aquest cas l'alumne/a haurà de presentar al tutor una memòria que correspondrà el 100% de la nota.
 
Per superar l'assignatura, la nota global mínima atorgada pel tutor en el seu informe haurà de ser de 5 punts sobre 10.