EM1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

TEORIA


Tecnologies del medi ambient

Introducció. Concepte de sostenibilitat.

Contaminació de l'aire. Tipus de contaminants. Sistemes de correcció de la contaminació atmosfèrica.

Contaminació d'aigües. Paràmetres de qualitat de l'aigua. Tractament d'aigües residuals.

Contaminació de sòls. Causes de la contaminació del sòl. Tècniques de recuperació de sòls.

Gestió de residus. Gestió de residus industrials. Residus perillosos. Residus assimilables a urbans.

Sistemes de certificació ambiental.

Seguretat industrial

Introducció a la seguretat industrial.

Condicions de seguretat en els llocs de treball.

Il·luminació en el lloc de treball.

Soroll en el lloc de treball.

Radiacions ionitzants i no ionitzants.

Ambient tèrmic en el lloc de treball.

Risc químic i biològic.

Risc elèctric.

Seguretat de màquines i equips de treball.

Seguretat en obres de construcció.

Equips de protecció individual (EPI) i senyalització.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

1. Anàlisi de la qualitat de l'aire interior i exterior.
2. Anàlisi de paràmetres de qualitat d'aigües residual.
3. Anàlisi del sòl.
4. Avaluació de les condicions de seguretat en el lloc de treball: condicions generals, ambientals i il·luminació.
5. Avaluació del nivell de soroll al lloc de treball.
6. Avaluació del risc, EPIs i senyalització.