EM1030 - Enginyeria de Materials

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari teoria:

TEMA 1. Relació processat-propietats dels materials.

Bloc I: Soldadura i unió

TEMA 2. Fonaments i tècniques de soldadura.

TEMA 3. Soldabilitat d'acers al carboni.

TEMA 4. Soldabilitat d'acers inoxidables.

TEMA 5. Soldabilitat de polímers.

TEMA 6. Unió amb adhesius.

Bloc II: Fallada de materials

TEMA 7. Corrosió i protecció.

· -TEMA 7a: Fonaments de corrosió.

· -TEMA 7b: Protecció contra la corrosió.

TEMA 8. Processos de fractura.

TEMA 9. Tribologia.

Bloc III: Modificació superficial de materials

TEMA 10. Recobriments.

TEMA 11. Projecció tèrmica.

TEMA 12. Tècniques de modificació de propietats superficials.

Bloc IV: Assajos no destructius

TEMA 13. Inspecció per líquids penetrants.

TEMA 14. Inspecció per partícules magnètiques.

TEMA 15. Inspecció per ultrasons.

TEMA 16. Inspecció radiogràfica.


Pràctiques de Laboratori:

Pràctica 1. Soldadura.

Pràctica 2. Unió de polímers i radiografia.

Pràctica 3. Corrosió.

Pràctica 4. Recobriments electrolítics (zincat).

Pràctica 5. Assajos no destructius.