EM1025 - Enginyeria Gràfica

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia docent de l’assignatura inclou activitats que es desenvolupen amb presència del professor i activitats sense presència del professor.

Per a les activitats que es desenvolupen amb presència del professor, la metodologia inclou sessions teòriques i pràctiques guiades en aula informàtica.

Les sessions teòriques segueixen la metodologia docent de lliçons magistrals, i inclouen l’exposició de la teoria i el desenvolupament de problemes o estudi de casos per part del professor. L’alumne pren apunts i participa en la classe realitzant preguntes al professor o responent davant preguntes del professor. El mètode expositiu consistent en la presentació de un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat que es pretén. Centrat fonamentalment en l’exposició verbal per part del professor, amb recolzament de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte de estudi.

Les pràctiques guiades en aula informàtica segueixen la metodologia docent de resolució d’exercicis i problemes, i tenen com objectiu el aprenentatge de software específic d’aplicació en enginyeria. En les dites pràctiques es proposa la resolució d’exercicis i problemes: Situacions on l’alumne te que desenvolupar i interpretar solucions adients a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar l’ informació proposada inicialment.

Les activitats sense presencia del professor es desenvolupen mitjanant l’estudi individual i els treballs propis de la assignatura. Totes les activitats estan recolzades amb els continguts de l’aula virtual.

 

 

Metodologia

Competències

Dedicació

Amb presencia del professor

Sessions teòriques

2, 3, 4, 5

18,67 %

Pràctiques en aula informàtica

1, 2, 3, 4, 5, 6

18,67 %

Sense presencia del professor

Estudi individual

2, 3, 4, 5

60%

Treballs propis de l’assignatura

1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

(Veure apartat EVALUACIONES)

1, 2, 3, 4, 5, 6

2,67%