EM1025 - Enginyeria Gràfica

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l’assignatura es requereix l’obtenció de al menys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de la assignatura.

En cadascuna de les convocatòries, la qualificació global s’obtindrà fent la mitjana de les qualificacions de les distintes parts como segueix:

Primera convocatòria ordinària

· Avaluació continua (40 %), que constarà de tres proves:

Prova 1, demostrar coneixement de les tècniques de modelatge i acoblament CAD, i capacitat per a obtenir els models sòlids de les peces de un producte industrial, així com el seu acoblament virtual, mitjançant una aplicació CAD 3D (20 %).

Prova 2, demostrar coneixement de les tècniques de anotació de models i acoblaments, així com demostrar coneixement de les tècniques de extracció de dibuixos a partir de models i acoblaments CAD anotats, i capacitat per a obtenir el document Plànols de un producte industrial, incloent-hi tant els dibuixos de disseny de las peces como els dibuixos d’acoblament del producte (20 %).

· Examen final (60 %)


Es realitzarà en la data aprovada per la junta de centre i publicada en el LLEU i tindrà un enfoc similar a les proves d’avaluació continua (obtenció de models, acoblaments i dibuixos), però ressaltant les interaccions entre models, acoblaments i dibuixos.

Segona convocatòria ordinària

· Avaluació continua (0 %)

Al ser una convocatòria sense docència presencial, no es realitza avaluació continua.

· Examen final (100 %)

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà sobre la base de la qualificació d’un examen en el que s’avaluaran tant els continguts que a la primera convocatòria foren avaluats durant l’avaluació continua (obtenció de models, acoblaments i plànols), com aquells que foren avaluats durant l’examen final (interaccions entre models, acoblaments i plànols).

Convocatòria extraordinària de finalització d’estudis

· Avaluació continua (0 %)

Al ser una convocatòria sense docència presencial, no es realitza avaluació continua.

· Examen final (100 %)

La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà sobre la base de la qualificació d’un examen en el que s’avaluaran tant els continguts que a la primera convocatòria foren avaluats durant l’avaluació continua (obtenció de models, acoblaments i plànols), com aquells que foren avaluats durant l’examen final (interaccions entre models, acoblaments i plànols).

Altres consideracions

El/la estudiantes considera "presentat/da" a una convocatòria (i així figurarà en l’acta de la mateixa) si es presenta a l’examen final de la assignatura en la dita convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà como “no presentat/da” en la convocatòria.