EM1025 - Enginyeria Gràfica

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM01 - Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d’enginyeria gràfica.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06, CG05 - Aplicar el modelatge tridimensional assistit per ordinador (CAD 3D) per a la resolució de problemes d’enginyeria gràfica.

CEM01 - Conèixer la normativa vigent relativa a l’enginyeria gràfica.

CEM01 - Conèixer i comprendre els representacions simbòliques d’informació de disseny i fabricació utilitzades habitualment en plans d’enginyeria.

CEM01 - Conèixer i comprendre els mètodes de modelatge virtual.

CEM01 - Conèixer i comprendre els diferents tipus de dibuixos d’enginyeria; amb especial atenció a les peces estandarditzades i els dibuixos de conjunt i especejament.

CEM01 - Capacitat d’esbossar plans d’enginyeria a mà alçada.