EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura correspon a una obligatòria específica d'el Grau en Enginyeria Mecànica, amb elevat contingut teòric i de resolució de problemes. D'acord amb les diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies didàctiques:

  • Lliçó magistral: S'utilitzarà aquesta metodologia per exposar els continguts teòrics i característiques principals dels cicles termodinàmics que abasta l'assignatura. El professor utilitzarà presentacions multimèdia recolzades de desenvolupaments en pissarra. Puntualment, alguna de les lliçons magistrals s'impartirà de manera virtual a través de Google Meet.
  • Resolució d'exercicis i problemes: Per consolidar els continguts abordats en les lliçons magistrals s'estudiaran i resoldran problemes de cicles termodinàmics en pissarra. Aquests problemes estaran disponibles abans de la sessió perquè l'alumnat pugui plantejar qualsevol qüestió sobre el cicle termodinàmic. Un cop resolts els cicles a classe, el professor es donarà suport de material multimèdia per ampliar el problema.
  • Aprenentatge basat en problemes: S'aplicarà aquesta metodologia en les sessions de resolució de problemes i en la resolució dels exercicis lliurables que realitzaran de forma individual els alumnes. Corresponen a problemes de certa entitat, que hauran de resoldre de forma autònoma utilitzant els coneixements adquirits en les lliçons magistrals i en les de resolució d'exercicis i problemes. Els estudiants lliuraran la resolució de el problema a través del Aula Virtual de l'assignatura.
  • Estudi de casos: En algun cicle termodinàmic en particular, es treballarà amb l'esquema i dades d'alguna instal·lació tèrmica representativa.
  • Treball de laboratori: S'aplicarà aquesta metodologia durant les sessions d'ensenyaments pràctiques. En les sessions que es desenvolupin a l'aula d'informàtica, els estudiants de manera autònoma programaran els cicles termodinàmics utilitzant el programari EES, estudiaran la influència dels paràmetres d'operació dels cicles plantejats en la memòria de la pràctica i redactaran un informe final que es lliurarà a través del Aula Virtual. En les sessions que es desenvolupin en el laboratori, els alumnes realitzaran mesures experimentals que seran utilitzades posteriorment per analitzar els cicles termodinàmics. Alguna de les sessions de laboratori s'impartirà de manera virtual a través de Google Meet i es fomentarà l'ús d'aplicacions col·laboratives (Google Drive).