EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció de al menys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. (Veure nota 1 i nota 3)
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
Primera convocatòria
 • Avaluació contínua (30%)
 • Qualificació de les memòries de laboratori (15%)
 • Qualificació de tres problemes a resoldre durant el transcurs de l'assignatura (15%).
 • Examen (70%)
 • Qualificació dels qüestionaris del primer semestre (10%) (veure nota 1)
 • Examen final de segon semestre (60%). L'examen inclourà un test sobre conceptes teòrics i de compressió de l'assignatura, en el qual caldrà obtenir una qualificació d'APTE perquè l'examen de problemes comptabilitzi. La nota de l'examen final, superat el test, s'obtindrà de la resolució dels problemes (veure nota 1 i 2).
Segona convocatòria
 • Avaluació contínua (30%)
 • Qualificació de les memòries de laboratori (15%): es considerarà la nota obtinguda en la primera convocatòria, no es recuperarà en segona convocatòria.
 • Qualificació de tres problemes a resoldre durant el transcurs de l'assignatura (15%): es considerarà la nota obtinguda en la primera convocatòria, no es recuperarà en segona convocatòria.
 • Examen (70%)
 • Qualificació dels qüestionaris del primer semestre (10%) (veure nota 1 i 3)
 • Examen final (60%): inclourà continguts de primer i segon semestre. També inclourà una prova tipus test, en la que caldrà obtenir una qualificació d'APTE, i una prova de resolució de problemes que proporcionarà la qualificació final de l'examen. (veure nota 1 i 2)

Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
En el cas de la convocatòria Extraordinària de Cap d'Estudis l'examen suposarà el 100% de la nota final de l'assignatura. Inclourà una prova tipus test, en què caldrà obtenir una qualificació d'APTE, i una prova de resolució de problemes que atorgarà la qualificació final de la prova.

Nota 1: No s'exigeix ​​nota mínima en aquests qüestionaris per superar l'assignatura. Tampoc serà necessària una nota mínima en les memòries de laboratori ni en els problemes a resoldre durant el curs.
Nota 2: S'haurà d'obtenir una qualificació mínima de 4 sobre 10 en aquest examen per superar l'assignatura.
Nota 3: Si s'ha aprovat el qüestionari en el primer semestre, la qualificació es guardarà per a la segona convocatòria o en el cas que l'alumnat ho desitgi, podrà realitzar-lo de nou per millorar la qualificació.
Altres consideracions
L'estudiant / a es considerarà 'presentat' a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) quan s'hagi presentat a l'examen final d'aquesta convocatòria (examen final de segon semestre de primera convocatòria o examen final de segona convocatòria). Quan el / la estudiant només s'hagi presentat a l'examen final del primer semestre no es considerarà com presentat. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a 'a la convocatòria.