EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

1.MÒDUL DE VOCABULARI CIENTIFICOTÈCNIC
Aquesta part del curs consisteix a abordar un mòdul d'anglès cientificotècnic bàsic. Aquest mòdul cobreix aspectes introductoris de l'anglès per a la ciència i la tecnologia.
Aquest mòdul conté vocabulari bàsic, que s'ampliarà, a més, en altres mòduls basats en l'anàlisi i producció de textos i l'ús de l'anglès oral.

2. MÒDUL D'ANÀLISI DE TEXTOS EXTRETS DE DIVERSOS ÀMBITS DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA.
Aquest mòdul s'organitza entorn de passatges de lectura relacionats amb el món de la ciència i la tecnologia
en general i amb l’Enginyeria Mecànica en particular.

3. MÒDUL DE GRAMÀTICA.
Pel que es fa a aspectes gramaticals, el curs revisarà una àmplia gamma de punts gramaticals, que van des de la veu passiva i les frases de relatiu a l'adjectivació i l'ús correcte de connectors discursius en el discurs cientificotècnic.
Els aspectes gramaticals s'aborden principalment a partir d'aquest mòdul, però també transversalment a través l'anàlisi de textos, l'escriptura dels mateixos, i la recepció i producció oral.

4. MÒDUL D'ESCRIPTURA
Se centra en tasques d'escriptura relacionades amb els gèneres prototípics relacionats amb l'àmbit d'estudi de l'alumnat, prestant especial atenció als gèneres que són necessaris per facilitar l'accés de l'alumnat al món laboral.

5. MÒDUL ORAL
En aquest mòdul s'exerciten les destreses comunicatives de comprensió i producció oral en el marc de l'anglès professional específic de les enginyeries principalment a través de la posada en pràctica (oral) de vocabulari i construccions típiques en una varietat de situacions comunicatives (role-plays, tasques en grup, etc.).