ET1035 - Enginyeria de Fluids

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 Bloc 1. Transport d'aigua a pressió en xarxes de canonades i canals

 Tema 1. Flux per l'interior de conductes

 

                Descripció i propietats del flux a l'interior de conductes

 

                Pèrdues de càrrega: fricció i perdudes localitzades

 

                Disseny i anàlisi de conductes en sèrie

 

                Vàlvules de maniobra i control

 

                Resolució numèrica de problemes de canonades

                                                                                             

Tema 2. Xarxes de canonades

 

                Introducció al disseny i anàlisi de xarxes

 

                Anàlisi i disseny de xarxes

 

                Sistemes de control

 

                Formulació matemàtica per a la resolució de problemes d'anàlisi en xarxes

 

                Estudi d'exemples d'instal·lacions industrials                                                                                        

 

Tema 3. Transport en làmina lliure

 

                Introducció a la hidràulica del transport en làmina lliure

 

                Dimensionat i anàlisi de col·lectors en línia

 

                Anàlisi de xarxes de col·lectors

 

                Elements de control i regulació

 

                Resolució numèrica de problemes de transport en làmina lliure

 

                                              

 

Bloc 2. Transitoris hidràulics                                                                                       

 

Tema 4. Transitoris hidràulics

 

                Introducció als models de transitoris hidràulics a fluids a pressió

 

                Estudi d'un transitori senzill: tancament abrupte d'una vàlvula en un conducte sense fricció

 

                Formulació de les equacions fonamentals

 

                El mètode de les característiques

 

                Resolució de problemes mitjançant el mètode elàstic

 

                Resolució de problemes mitjançant el model rígid

 

                Sistemes de protecció directa i indirecta

 

                Introducció a la programació del mètode de les característiques

 

                                                                                             

Màquines hidràuliques

 

Tema 5. Introducció a les màquines hidràuliques

 

                Introducció a les màquines hidràuliques

 

                Classificació de les màquines hidràuliques

 

                El teorema fonamental de les turbomàquines

 

                Corbes usuals de funcionament

 

                Comportament real de les turbomàquines

 

                Components de les turbomàquines

 

                Modelatge matemàtic del comportament d'una turbomàquina

                                                                                        

 

Tema 6. Semblança a les turbomàquines

 

                Lleis de semblança en les màquines hidràuliques

 

                Aplicacions de les lleis de la semblança absoluta

 

                Selecció de turbomàquines

                                                                                         

 

Tema 7. Cavitació en les màquines hidràuliques

 

                El fenomen de la cavitació

 

                NPSHd i NPSHr

 

                Funcionament de les bombes en cavitació

 

                Aplicació de les lleis de semblança a l'estudi de la cavitació

                                                                                   

 

Tema 8. Anàlisi funcional de màquines hidràuliques

 

                Associació de bombes

 

                Xarxes de canonades amb bombes

 

                Caracterització de sistemes complexos de bombaments

 

                Anàlisi de funcionament i regulació d'estacions de bombament

 

                Resolució numèrica de problemes amb la participació de màquines hidràuliques

 

                Estudi d'exemples d'instal·lacions industrials

                Normativa bàsica

 

                                                                                             

Bloc 4. Transport de gas i combustible

                                                                                            

Tema 9. Transport de gas i combustible

 

                Transport de gas i combustible per conductes

 

                Sistemes d'emmagatzematge de gas i combustible

 

                Identificació dels elements bàsics de les instal·lacions comunes

 

                Instal·lacions industrials i d'edificació de mitjana i baixa pressió

 

             

                                                                                             

Bloc 5. Transport d'aire

                                                                                             

Tema 10. Transport d'aire per conductes

 

                                                              

 

                Transport d'aire en conductes per instal·lacions d'aire condicionat

 

                Ventilació i extracció localitzada

 

                Ventiladors i bufadors

 

                Introducció a les instal·lacions d'aire comprimit

 

                Compressors i elements de les instal·lacions d'aire comprimit

 

 

Temari de pràctiques

 

Pràctica 1. Simulació de xarxes de distribució d'aigua. Part I: xarxes ramificades (2 h)

 

Pràctica 2. Simulació de xarxes de distribució d'aigua. Part II: xarxes mallades (2 h)

 

Pràctica 3. Simulació de xarxes de distribució d'aigua. Part III: elements de control de xarxes (2 h)

 

Pràctica 4. Banc d'assaig de bombes centrífugues (2 h)

 

Pràctica 5. Assaig de ventiladors (2 h)

 

Pràctica 6. Transitoris hidràulics en xarxes de distribució d'aigua. Simulació de transitoris (2 h)

 2 h)