ET1035 - Enginyeria de Fluids

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requereix obtenir com a mínim 5 punts sobre 10 en la qualificació global d’aquesta.

 

En cada convocatòria la qualificació global de l'assignatura s'obté fent la mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:

 

  • Primera convocatòria ordinària

 

Avaluació contínua (40%) (vegeu nota 1):

            - Memòries de pràctiques (10%)

            - Treball pràctic (30%)

 

Examen final (60%) (vegeu nota 2)

 

  • Segona convocatòria ordinària

 

Avaluació contínua (40%) (vegeu nota 1):

            - Memòries de pràctiques (10%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.

            - Treball pràctic (30%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.

 

Examen final (60%) (vegeu nota 2)

 

  • Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis

 

La qualificació d'aquesta convocatòria serà la màxima obtinguda per una d'aquestes dues vies:

 

VIA 1

 

Avaluació contínua (40%) (vegeu Nota 1):

            - Memòries de pràctiques (10%): es considerarà l'última qualificació disponible.

            - Treball pràctic (30%): es considerarà l'última qualificació disponible.

 

Examen final (60%) (veure nota 2)

 

VIA 2

 

Examen final (100%) (vegeu nota 3)

 

Nota 1: no hi ha mínim en la nota d'avaluació contínua.

 

Nota 2: se superarà la prova de l'examen final si la nota és igual o superior a 5.0 punts. Es requereix una nota mínima de 4.5 punts sobre 10 per a compensar amb la resta de qualificacions (avaluació contínua). En qualsevol cas, la màxima nota que es pot obtenir en l'assignatura, si no se supera la nota mínima exigida en l'examen final, serà de 4.5 i l'assignatura no estarà superada.

 

Nota 3: se superarà la prova de l'examen final si la nota és igual o superior a 5.0 punts.

 

Altres consideracions: es considera que un estudiant o estudianta s'ha presentat a una convocatòria si lliura l'examen final escrit d'aquesta convocatòria i així figurarà en l'acta d’aquesta. En qualsevol altre cas, figurarà com no presentat.