ET1027 - Ampliació de Física

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

  • Lliçò magistral: exposició de la teoria involucrada en cada tema.
  • Resolució d'exercicis i problemes: resolució de casos pràctics i problemes per part del professorat i estudiants. A l'inici de cada semestre es distribuirà un manual amb problemes del qual s'extrauran els problemes que es resoldran en les classes. L'alumnat tindrà l'oportunitat d'exposar els problemes proposats a classe.
  • Resolució de problemes de forma autònoma i en horari no presencial d'entre els proposats pel professorat.
  • Elaboració i presentació de problemes numèrics proposats en classe i que s'han de resoldre mitjançant programes de càlcul numèric i simbòlic.
  • Treball de laboratori.
  • Aprenentatge a través de l'Aula Virtual.