ET1026 - Teoria d'Estructures

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

--- TEORIA ---
BLOC I: ANÀLISI ESTÀTIC
TEMA 1. INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI ESTRUCTURAL
  1. Introducció
  2. Fases de el projecte estructural
  3. Classificació d'estructures
  4. Classificació dels mètodes d'anàlisi estructural
  5. Hipòtesi bàsiques
  6. Tipologies estructurals

TEMA 2. EL MODEL ESTRUCTURAL
  1. Introducció
  2. El model estructural (sist. De coord., Nusos, gdl, elements, propietats dels elements, condicions de contorn, accions, combinacions d'accions)
  3. Variables del model: vectors de forces internes i desplaçaments
  4. Equacions d'equilibri i compatibilitat
  5. Grau de hiperestaticitat
  6. Grau de hiperestaticitat d'estructures articulades planes

Tema 3. ESTRUCTURES ARTICULADES PLANES
  1. Introducció
  2. Càlcul d'esforços axials en estructures articulades planes
  3. Simplificacions en estructures articulades planes
  4. Càrregues aplicades en barres
  5. Principi dels treballs virtuals aplicat a estructures articulades planes
  6. Càlcul de desplaçaments

BLOC II: ANÀLISI MATRICIAL
TEMA 4. CÀLCUL MATRICIAL D'ESTRUCTURES PER EL MÉTODE DELS DESPLAÇAMENTS
  1. Introducció
  2. Matriu de rigidesa de l'un element en coordenades locals
  3. Transformació de coordenades
  4. Matriu de rigidesa d'un element rígid en coordenades globals.
  5. Equació a nivell d'estructura en coordenades globals. Assemblatge
  6. Aplicació de condicions de contorn: solució nodal
  7. Solució a nivell d'element
  8. Càrregues aplicades a elements
  9. Matriu de rigidesa d'una barra articulada
  10. Tractament de desplaçaments impostos (seients) coneguts.
  11. Aspectes computacionals
  12. Resum de l'mètode i extrapolació a tres dimensions

BLOC III: VINCLAMENT
TEMA 5. VINCLAMENT
  1. Introducció a l'estabilitat estructural
  2. Càrrega crítica d'Euler
  3. Càrregues de vinclament amb condicions de contorn no biarticulades
  4. Concepte d'esveltesa mecànica
  5. Vinclament elàstic vs. inelàstic
  6. Disseny real d'elements esvelts

BLOC IV: ACCIONS
TEMA 6. CÀLCUL D'ACCIONS EN ESTRUCTURES INDUSTRIALS
  1. Introducció als sistemes estructurals en edificis industrials
  2. Naus industrials aporticadas
  3. Accions, seguretat estructural i marc normatiu
  4. Càlcul d'accions segons CTE DB SE-AE
  5. Problema de càlcul d'accions

BLOC V: ANÀLISI DINÀMICA
TEMA 7. INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI DINÀMICA D'ESTRUCTURES
  1. Introducció
  2. Sistemes d'un grau de llibertat en vibració lliure
  3. Sistemes d'un grau de llibertat en vibració forçada
  4. Sistemes de diversos graus de llibertat
  5. aspectes avançats
--- PROBLEMES ---
PROB1) Dimensionat de columnes sotmeses a vinclament
PROB2) Càlcul d'esforços i desplaçaments en una estructura articulada plana isoestática
PROB3) Càlcul matricial d'estructures planes
PROB4) Càlcul dinàmic d'una estructura plana
PROB5) Accions en una nau industrial porticada amb excel

--- LABORATORIS ---
LAB1) Anàlisi d'estructures articulades planes amb programa informàtic
LAB2) Dimensionat d'estructures articulades amb programa informàtic
LAB3) Anàlisi d'estructures planes amb nusos rígids mitjançant programa informàtic
LAB4) Anàlisi a vinclament d'una estructura plana
LAB5) Anàlisi dinàmica d'un pont amb programa informàtic