ET1026 - Teoria d'Estructures

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

AVALUACIÓ DE LES ASSIGNATURES EM1026 I ET1026

A) Amb caràcter general en totes les convocatòries, per a superar l'assignatura, l'estudiant haurà d'obtenir un mínim de 4,5 punts sobre 10 a l'examen i un mínim de 5 punts sobre 10 a la nota global de l'assignatura. No s'exigeix nota mínima de la part d'avaluació contínua. En cas d'obtenir una nota de l'examen inferior a la mínima, la nota final es computarà com a nota de l'examen, sense afegir la nota d'avaluació continuada.

B) L'estudiant/a es considera "presentat/ada" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com a "no presentat / ada" en la convocatòria.

C) En cada convocatòria la qualificació global s'obtindrà de la mitjana de les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:

Primera convocatòria

Activitat d'avaluació

Descripció

Caràcter

Pes (%)

Prova final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diversos problemes plantejats.

La durada màxima de la prova final serà de quatre hores.

En la seua resolució només es podrà utilitzar bolígraf, calculadora programable, i les taules que s'especificaran prèviament en la convocatòria de l'examen.

 

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

70

Problemes (avaluació contínua)

Lliurament de la resolució dels problemes realitzats en les sessions de problemes del curs.


 

El lliurament s'ha de fer a la finalització sessió de problemes, la qual cosa implica que l'alumne haurà d'haver realitzat un treball previ abans de la sessió corresponent.

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

10

Laboratoris (avaluació contínua)

Lliurament de les memòries i informes tècnics corresponents a les sessions de laboratoris del curs.


 

El lliurament de les memòries o informes s'ha de fer a la finalització de la sessió corresponent, la qual cosa implica que l'alumne haurà d'haver realitzat un treball previ abans de la sessió.

No recuperable

20


 

Segona convocatòria

Activitat d'avaluació

Descripció

Caràcter

Pes (%)

Prova final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diversos problemes plantejats.

La durada màxima de la prova final serà de quatre hores.

En la seua resolució només es podrà utilitzar bolígraf, calculadora programable, i les taules que s'especificaran prèviament en la convocatòria de l'examen.

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

70

Problemes (avaluació contínua)

L'alumne podrà recuperar els problemes suspesos en la primera convocatòria del curs.


 

El lliurament s'ha de fer abans de la data de l'examen.

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

10

Laboratoris (avaluació contínua)

Lliurament de les memòries i informes tècnics corresponents a les sessions de laboratoris del curs.


 

En tractar-se d'avaluació contínua no recuperable la qualificació obtinguda en la segona convocatòria serà la mateixa que l'obtinguda en la primera.

No recuperable

20


 

Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis

En tractar-se d'una assignatura de primer semestre la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis es produeix abans que la finalització del semestre, per la qual cosa l'avaluació de la mateixa s'obtindrà com el màxim entre els següents sistemes d'avaluació:

Sistema A)

Activitat d'avaluació

Descripció

Caràcter

Pes (%)

Prova final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diversos problemes plantejats.

La durada màxima de la prova final serà de quatre hores.

En la seua resolució només es podrà utilitzar bolígraf, calculadora programable, i les taules que s'especificaran prèviament en la convocatòria de l'examen.

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

70


 

Sistema B)

Activitat d'avaluació

Descripció

Caràcter

Pes (%)

Prova final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diversos problemes plantejats.

La durada màxima de la prova final serà de quatre hores.

En la seua resolució només es podrà utilitzar bolígraf, calculadora programable, i les taules que s'especificaran prèviament en la convocatòria de l'examen.

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

70

Problemes (avaluació contínua)

Qualificació obtinguda dels problemes de la convocatòria anterior al curs vigent

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

10

Laboratoris (avaluació contínua)

Qualificació obtinguda dels laboratoris de la convocatòria anterior al curs vigent

No recuperable

20


 


 


 


 

AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA SJA726 DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

Aquesta assignatura s'oferta com a complement de formació en el MU en Enginyeria Industrial amb codi SJA726.

A) L'estudiant/a haurà d'obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 a la nota global de l'assignatura per a obtenir la qualificació d'APTE/A.

B) L'estudiant/a es considera "presentat/ada" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com a "no presentat/ada" en la convocatòria.

C) Atès que la qualificació final és no apte / apte, la prova final (examen) dels alumnes de l'assignatura SJA726 podrà ser diferent de la dels alumnes de les assignatures EM1026 / ET1026

D) En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:

Primera convocatòria

L'avaluació de la mateixa s'obtindrà com el màxim entre els següents sistemes d'avaluació:

Sistema A)

Activitat d'avaluació

Descripció

Caràcter

Pes (%)

Prova final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diversos problemes plantejats.

La durada màxima de la prova final serà de quatre hores.

En la seua resolució només es podrà utilitzar bolígraf, calculadora programable, i les taules que s'especificaran prèviament en la convocatòria de l'examen.

 

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

70

Problemes (avaluació contínua)

Lliurament de la resolució dels problemes realitzats en les sessions de problemes del curs.


 

El lliurament s'ha de fer a la finalització sessió de problemes, la qual cosa implica que l'alumne haurà d'haver realitzat un treball previ abans de la sessió corresponent.

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

10

Laboratoris (avaluació contínua)

Lliurament de les memòries i informes tècnics corresponents a les sessions de laboratoris del curs.


 

El lliurament de les memòries o informes s'ha de fer a la finalització de la sessió corresponent, la qual cosa implica que l'alumne haurà d'haver realitzat un treball previ abans de la sessió.

No recuperable

20


 

Sistema B)

Activitat d'avaluació

Descripció

Caràcter

Pes (%)

Prova final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diversos problemes plantejats.

La durada màxima de la prova final serà de quatre hores.

En la seua resolució només es podrà utilitzar bolígraf, calculadora programable, i les taules que s'especificaran prèviament en la convocatòria de l'examen.

 

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

100


 

Segona convocatòria

L'avaluació de la mateixa s'obtindrà com el màxim entre els següents sistemes d'avaluació:

Sistema A)

Activitat d'avaluació

Descripció

Caràcter

Pes (%)

Prova final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diversos problemes plantejats.

La durada màxima de la prova final serà de quatre hores.

En la seua resolució només es podrà utilitzar bolígraf, calculadora programable, i les taules que s'especificaran prèviament en la convocatòria de l'examen

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

70

Problemes (avaluació contínua)

L'alumne podrà recuperar els problemes suspesos en la primera convocatòria del curs.


 

El lliurament s'ha de fer abans de la data de l'examen.

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

10

Laboratoris (avaluació contínua)

Lliurament de les memòries i informes tècnics corresponents a les sessions de laboratoris del curs.


 

En tractar-se d'avaluació contínua no recuperable la qualificació obtinguda en la segona convocatòria serà la mateixa que l'obtinguda en la primera.

No recuperable

20


 

Sistema B)

Activitat d'avaluació

Descripció

Caràcter

Pes (%)

Prova final (Examen)

Es tracta d'una prova escrita en la qual l'alumne haurà de resoldre diversos problemes plantejats.

La durada màxima de la prova final serà de quatre hores.

En la seua resolució només es podrà utilitzar bolígraf, calculadora programable, i les taules que s'especificaran prèviament en la convocatòria de l'examen.

Recuperable en la segona convocatòria del curs acadèmic

70