EQ1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

En esta assignatura no hi ha docència amb un temari concret. S'utilitzen els temaris corresponents al conjunt de les assignatures que formen part dels estudis de grau, principalment els de les asignatures de formació comuna a la branca industrial i de formació específica, d'enginyeria química.

Els coneixements adquirits s'apliquen a la realització d'un projecte d'enginyeria química, desenvolupat en una instal·lació industrial o en un centre d'investigació, sobre processos o etapes de procés típiques de l'Enginyeria Química.
 
El  Trebal de  Final  de Grau (TFG) és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiant davall la tutela d'un professor i s'ha de presentar i defendre de forma individual públicament.
 
D'acord amb el reglament dels Treballs de Final de Grau de la  Universitat Jaume I, els  TFG poden ser:
  1. Treballs experimentals relacionats amb la titulació i proposats pel professorat que participa en el títol, que poden desenvolupar-se en departaments universitaris, laboratoris, centres d’investigació, empreses i organitzacions afins. Si es duen a terme en col·laboració amb empreses i institucions ha d’establir-se el corresponent conveni de col·laboració. 
  2. Treballs de revisió i investigació bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació.
  3. Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als quals qualifica el títol. En aquest supòsit es poden portar a terme en empreses i institucions externes amb l’establiment del  corresponent conveni de col·laboració. La persona responsable designada per l’empresa pot actuar com a cotutora del treball. 
  4. Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació. En aquest supòsit es poden portar a terme en empreses i institucions externes  amb l’establiment del corresponent conveni de col·laboració.El supervisor de l’empresa pot actuar com a cotutor/a del treball. 
  5. Altres treballs proposats pel  professorat o el mateix estudiantat, que siguen acceptats per les corresponents comissions de titulació de grau.
D'altra banda, l'Ordre CIN/351/2009 de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especifica que el TFG ha de ser un exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria industrial de naturalesa professional en el qual es sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Sobre la base del reglament dels Treballs de Final de Grau de la Universitat Jaume I i del l'Ordre CIN/351/2009, en la Comissió del Grau en Enginyeria Química s'ha optat per TFG de la tipologia 3 de les citades anteriorment.