PS1036 - Psicologia Positiva i Salut

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia està basada en: classes teòriques, pràctiques d'aula, pràctiques de laboratori, seminari i tutories. No obstant això, s'utilitzarà una metodologia mixta en on la pràctica i la teoria s'encadenen i fusionen darrere de l'aprenentatge de l'alumnat.

 

1)    Teoria

 

A les classes d'índole més teòrica s'utilitzarà la classe magistral, sent una exposició dialogada o un debat de confrontació entre participants que es qüestionen o complementen successivament durant l'exposició.

 

Aquesta participació activa de l'alumnat es un element essencial perquè es produeixi un procés d'ensenyament-aprenentatge de qualitat. Amb aquest tipus de metodologia didàctica es pretén capacitar l'alumnat en el treball grupal, i l'aprenentatge mitjançant un procés inductiu i per "descobriment", ja que l'estudiantat aprèn millor des de l'observació i l'experiència, i no tant des d'una "veritat a priori ".

 

L'altre eix central de les classes teòriques és l'exposició per part de l'alumnat de punts del temari, sempre sota la supervisió del professorat de l'assignatura. Per a això s'usarà la metodologia de Classe invertida, o metodologia similar, de manera que l'alumnat tinga una participació molt més activa en classe.

Amb aquest tipus de metodologia didàctica es pretén que l'alumnat desenvolupi competències professionals (preparació de les classes, exposició de temes rellevant en psicologia positiva).

 

En el cas que els estudiants desenvolupin temes o aspectes específics del temari, s'avaluarà aquesta execució.

 

2)    Laboratoris

 

Les pràctiques de laboratori consisteixen en la revisió de diferents fortaleses psicològiques i les intervencions per al seu entrenament tant a nivell individual com grupal; principalment en l'àmbit de la psicologia organitzacional i, de la psicologia clinica de la salut.

 

L'alumnat exposara, per grups, les fortaleses psicològiques i les tècniques utilitzades per al seu entrenament. El o la docent ajudarà a la realització dels treballs i aportarà els seus coneixements en l'exposició dels treballs.

 

3)    Problemes (pràctiques d'aula)

 

Els problemes tenen com a objectiu aprofundir en l'estudi i l'aplicació d'algunes tècniques d'intervenció clau en psicologia positiva, tant en l'àmbit individual com en el grupal; principalment en l'àmbit de la psicologia organitzacional, i de la psicologia clínica de la salut. I que l'alumnat reflexione i practique sobre els efectes de les tècniques de psicologia positiva sobre el benestar psicològic.

 

4)    Seminari

 

Es dedicaran a aprofundir en alguns dels temes impartits en l'assignatura, ja siga amb visites externes a centres d'interés per a l'assignatura, o amb activitats experiencials a l'aula.

 

5)    Tutories grupals

 

Durant la tutoria presencial el professorat resoldrà dubtes sobre qualsevol dels continguts inclosos en cadascuna de les metodologies que contempla l'assignatura; posant l'accent en la tutorització i seguiment més personalitzat dels treballs de l'assignatura.