PS1036 - Psicologia Positiva i Salut

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

a)    L'aprovat en l'assignatura s'aconsegueix amb l'obtenció d'un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, i amb la consideració de la suma ponderada de les notes de la prova de coneixements (examen) i de les memòries i informes de pràctiques (laboratoris i problemes) i, de les activitats de participació en classe; sempre que totes les parts estiguen aprovades amb un 5.

 

b)    L'estudiantat es considerarà "no presentat" en una convocatòria quan no haja realitzat la prova de coneixements. Es guardarà la nota de les parts aprovades per a la següent convocatòria i ÚNICAMENT durant el mateix curs acadèmic.

 

c)    Les matrícules d'honor s'atorgaran, en funció de la normativa vigent, i sempre que l'estudiantat aconseguisca l'excel·lent tant en la prova de coneixements com en memòries de pràctiques.

 

d)    De cara a la decisió de la qualificació final, també es tindrà en compte l'assistència i participació activa de l'alumnat.

 

Es poden cursar dos itineraris, els quals seran avaluats de la següent manera:

 

1) ITINERARI ALTERNATIU: AVALUACIONS CONTÍNUES

L'alumnat que opte per aquesta via d'avaluació haurà de realitzar almenys el 80 % de les activitats presencials que es faran en classe, i obtindre almenys el 50 % de la puntuació màxima per a cada activitat.

Per aquesta via es podrà optar al 100% de la qualificació final i quedarà exempt de l'examen final de l'assignatura.

 

2) ITINERARI TRADICIONAL:

L'alumnat que opte per aquesta via d'avaluació haurà de realitzar:

-Una prova final: 6 punts (per a aprovar mínim 3 punts); que constarà d'un examen de desenvolupament.

-Treball escrit de l'assignatura: 2 punts (per a aprovar mínim 1 punt).

-Informes individuals d'almenys dos micro intervencions: 2 punts (per a aprovar mínim 1 punt).

 

 

Convocatòria extraordinària final de carrera: es farà un únic examen en el qual s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura, tant teòrics com pràctics. La nota de l'examen es correspondrà amb el 100% de la nota de l'assignatura

 

 

ARTICLE 11 (NORMATIVA D'AVALUACIÓ).

-Realització fraudulenta de proves d’avaluació:


1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.


2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.


3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”  en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.