PS1036 - Psicologia Positiva i Salut

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els distints contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.

E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació psicològica.

G13 - Treball en un context interdisciplinari.

G04 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Dissenyar un programa de promoció d’un funcionament positiu.

Conèixer programes de promoció d’un funcionament positiu en distints àmbits.

Conèixer les aplicacions de la psicologia positiva en àmbits multidisciplinaris.

Conèixer i identificar els factors i característiques associats a un funcionament positiu.

Conèixer els aspectes centrals del paradigma de la psicologia positiva.