PS1035 - Psicologia dels Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'alumnat podrà triar entre:

Itinerari A: Aprenentatge basat en #RETOS. Avaluació continua que consisteix en: assistència a classes de manera regular (al menys el 80%) + desenvolupament i defensa de #RETOS + defensa portafoli amb els temes treballats)

Itinerari B: Examen final de coneixements de preguntes curtes + cas pràctic a resoldre en l'examen

S'utilitza una metodologia mixta en on la pràctica i la teoria s'encadenen i fusionen darrere de l'aprenentatge de l'alumnat.

1) TEORIA. Per a gran part dels temes, abans d'introduir-es planteja el #RETO a l'alumnat i una guia per a resoldre-ho, i després s'introdueix amb la tècnica de classe magistral breu, sent més aviat una exposició dialogada o un debat de confrontació entre participants que es qüestionen o complementen successivament durant l'exposició. Amb aquest tipus de metodologia didàctica es pretén capacitar l'alumnat en el treball grupal, i a l'aprenentatge mitjançant un procés inductiu i "per descobriment", ja que l'estudiantat aprèn millor des de l'observació i l'experiència, i no tant des d'una "veritat a priori ".

2) PRÀCTIQUES D'AULA I LABORATORI tenen com a objectiu aprofundir en l'estudi dels temes de l'assignatura des d'una perspectiva aplicada amb el desenvolupament i defensa dels #RETOS, visites d'experts, o visites a empreses programades en l'assignatura. Per dur-les a terme l'alumnat ha d'analitzar i discutir la informació que es presenti a classe de manera grupal a través dels #RETOS que es presenten en temps i forma als alumnes per a la seva execució. Han de gestionar recursos bibliogrà fi cs procedents de bases de dades informatitzades, pàgines web específiques i vídeos relacionats amb aquests temes, a més dels manuals bàsics d'estudi. Els temes que s'abordaran consisteixen en exercicis de comprovació, qüestionaris, estudis de cas, simulacions, qüestionaments bàsics, etc. dels temes de l'assignatura.

A més, es tractarà de forma intensiva i completa situació reals o simulades en àmbit laboral i organitzacional d'Estudis de Casos amb el fi de conèixer-los, interpretar-los, diagnosticar-los, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements i generar possibles procediments alternatius de solució. S'utilitzarà una metodologia d'aprenentatge cooperatiu (treball en grup, discussió a classe, exposicions etc ...) per treballar les diferents activitats que es proposen, aconseguint d'una banda, la consolidació dels diferents tipus de continguts i assegurant que l'alumnat treballi de manera col·laborativa. Els seminaris són "Espais per a Conversar" amb experts en diverses àrees de RRHH que bé vénen a l'aula o bé ens desplacem a les empreses per a una visita als locals i una xerrada des del professional de RRHH de l'empresa. Es tracta aquesta activitat d'un espai per a la reflexió i / o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumnat amb anterioritat (teòrics i / o pràctics).

L'aprenentatge per l'aula virtual s'utilitza amb molta freqüència, i així l'aula virtual es converteix en una tecnologia bàsica per al seu desenvolupament.

3) TUTORIES. Treball personalitzat amb un alumne, alumna o grup, a l'aula tant física en espai reduït, com virtual per al gran grup o per a grups reduïts. La tutoria és un recurs docent molt estimat per l'estudiantat per seguir un programa d'aprenentatge i és un complement a la feina no presencial (negociar / orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.). S'utilitzarà la tutoria especialitzada.