PS1034 - Avaluació i Intervenció Clínica

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

BLOC I:
AVALUACIÓ CLÍNICA

Tema 1: El marc general del procés terapèutic

1.      Característiques del procés d'avaluació clínica 2.

2.      La creació del clima terapèutic. L'aliança terapèutica.

3.      Exploració inicial

4.      Avaluació per al diagnòstic

5.      Avaluació per al tractament. Motiu de consulta i objectius del canvi.

6.      Principis ètics en psicologia clínica

7.      Concepte de Tractaments Basats en l'Evidència"

 

 

Tema 2: Anàlisi funcional i formulació de casos.

1. Anàlisi descriptiu

2. Models de formulació de cas

3. Devolució de l’informació

4. Disseny del tractament

 

Tema 3: Habilitats i tècniques d’entrevista.

1.      Introducció.

2.      Comunicació no verbal.

3.      Habilitats d’escolta

4.      Tipus de preguntes

5.      Resumen, anàlisi i síntesi de la informació.

BLOC II:
INTERVENCIÓ CLÍNICA

Tema 4: Tractaments basats en l'evidència per a les fòbies.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tècniques d'exposició (en viu, en imaginació, exposició virtual, exposició amb realitat augmentada), tractament d'una única sessió d'exposició d'Öst).
5. Reestructuració cognitiva.
6. Exposició interoceptiva.
7. Tensió muscular aplicada.
8. Prevenció de recaigudes.
9. Resum i conclusions.

Tema 5: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn de pànic i l'agorafòbia.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tècniques d'exposició a estímuls externs (en viu, virtual). 
5. Exposició interoceptiva.
6. Respiració lenta.
7. Tècniques cognitives.
8. Experiments comportamentals. 
9. Tècniques de distracció.
10. Prevenció de recaigudes.
11. Resum i conclusions.

Tema 6: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn d'ansietat social.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Programes cognitivocomportamentals:
4.1. Tècniques d'exposició: assajos de conducta amb i sense conductes de seguretat, assajos de conducta amb videoretroalimentació.
4.2. Tècniques cognitives: reestructuració cognitiva, paper del llenguatge en el pensament.
4.3. Experiments comportamentals. 
4.4. Entrenament en el canvi de focus atencional.
4.5. Prevenció de recaigudes.
5. El tractament en grup: avantatges i problemes.
6. L'entrenament en habilitats socials.
7. L'entrenament en autoestima.
8. Resum i conclusions.

Tema 7: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn d'estrès posttraumàtic.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractament en funció del tipus de víctima: víctimes recents i no recents, víctimes d'agressió sexual, de maltractament, de terrorisme.
5. Suport psicològic.
6. Les teràpies d'exposició:
4.1. Exposició perllongada en imaginació.
4.2. Exposició en viu. 
7. Entrenament en respiració.
8. Tècniques cognitives.
9. Programes cognitivocomportamentals.
10. Prevenció de recaigudes.
11. Resum i conclusions.

Tema 8: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn obsessivocompulsiu.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractaments psicològics.
4.1. Teràpia d'exposició amb prevenció de resposta (eliminació de rituals i neutralitzacions).
4.2. Psicoeducació: normalització de les obsessions i compulsions.
4.2. Teràpia cognitiva i cognitivoconductual: intervencions amb disfuncions cognitives específiques (sobreestimació de la importància dels pensaments, responsabilitat, perfeccionisme, interpretació exagerada de les amenaces, conseqüències de l'ansietat)
5. Tractaments combinats farmacològic i psicològic. 
6. Prevenció de recaigudes.
7. Resum i conclusions.

 

Tema 9: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn d'ansietat generalitzada.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractament cognitivocomportamental.
5. Intervencions específiques per a la preocupació.
5.1. Entrenament en solució de problemes.
4.2. Exposició funcional cognitiva.
4.3. Reavaluació de la valoració de la preocupació.
6. Tècniques de relaxació.
7. Teràpia d'acceptació. 
8. Prevenció de recaigudes.
9. Resum i conclusions.

Tema 10: Tractaments basats en l'evidència per a la depressió.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Teràpies conductuals:
4.1. Programa d'activitats agradables.
4.2. Teràpia d'habilitats socials.
4.3. Teràpia d'acte-control de Rehm.
4.4. Teràpia de solució de problemes.
4.5. Teràpia conductual de parella.
4.6. Activació comportamental.
5. Tractament cognitivocomportamental: teràpia cognitiva de Beck.
6. La teràpia interpersonal de Klerman.
7. El problema del suïcidi.
8. Prevenció de recaigudes.
9. Resum i conclusions.

Tema 11: Tractaments basats en l'evidència per als trastorns d’adaptació.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractament cognitivocomportamental.
4.1. Acceptació i solució de problemes 
4.2. Processament emocional i reelaboració de l'esdeveniment.
4.3. Les tècniques d'exposició.
4.4. Les tècniques cognitives.
4.5. Estratègies de psicologia positiva.
5. Prevenció de recaigudes.
6. Resum i conclusions.

Tema 12: Tractaments basats en l'evidència per al trastorn d’ansietat per la malaltia.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractaments conductuals: exposició i prevenció de resposta.
5. Tractament cognitivocomportamental.
4.1. L'establiment del compromís terapèutic.
4.2. Exposició a conductes d'evitació passiva.
4.3. Prevenció de resposta de conductes d'evitació activa.
4.4. Les tècniques cognitives: identificació d'actituds disfuncionals i reatribució dels símptomes.
4.5. Les tècniques de distracció.
6. Prevenció de recaigudes.
7. Resum i conclusions.

Tema 13: Tractaments basats en l'evidència per al joc patològic.
1. Introducció. 
2. Concepte i models explicatius.
3. Instruments d'avaluació específics.
4. Tractament cognitivocomportamental.
4.1. Control d'estímuls.
4.2. Exposició gradual amb prevenció de resposta.
4.3. Les tasques d'acte-exposició.
4.4. Reestructuració cognitiva de les idees irracionals.
4.5. Activitats alternatives.
4.6. Prevenció de recaigudes.
5. La possibilitat del joc controlat i els riscos.
6. La teràpia de grup.
7. Els grups d'autoajuda.
8. Resum i conclusions.


Tema 14: Protocol  Unificat per al tractament transdiagnòstic dels transtorns emocionals. 

1.      Introducció.

2.      Coneixements previs per al terapeuta.

2.1. Informació introductòria per als terapeutas.

2.2. La naturalesa dels trastorns emocionals.

2.3. Principis básics i esquema del tractament.

2.4. Visió general del format i del procediment a seguir en el tractament.

3.      Mòduls de tractament.

3.1. Módul 1. Millora de la motivació per a un compromis amb el tractament.

3.2. Mòdul 2. Entendre les emocions, reconeiximent i anàlisis de la resposta emocional.

3.3. Mòdul 3. Entrenament en consciència emocional.

3.4. Mòdul 4. L'avaluació i reavaluació cognitiva.

3.5. Módul 5. Evitació emocional i conductes impulsades per l'emoció.

3.6. Mòdul 6. Consciència  i tolerància de les sensacions físiques.

3.7. Mòdul 7. Exposició emocional interoceptiva i situacional.

3.8. Mòdul 8.Logros, manteniment i prevenció de recaídes.

4.      Resum i conclusions.