PS1033 - Funcions Cognitives Superiors

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La metodologia didàctica seguirà la filosofia de l'espai europeu d'educació superior (EEES), així, l'estudiantat no ha de ser un mer receptor passiu de coneixements, sinó protagonista actiu en múltiples situacions d'aprenentatge. L'aprenentatge tindrà lloc en les diferents situacions plantejades per les modalitats organitzatives previstes:

 

1. Classe magistral.

2. Pràctiques en què es duran a terme activitats experimentals, usos de tests, anàlisis de casos i els informes corresponents.

3. Pràctiques d'aula en què s'exposaran i discutiran temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura.

4. Seminaris: sessions per a la reflexió, per a l'alumnat, de continguts prèviament treballats.

5. Tutories: atenció personalitzada a l'alumnat per a orientar o facilitar el procés formatiu.

6. Treball individual de l'estudiantat.