PS1033 - Funcions Cognitives Superiors

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

a) L'assignatura se supera amb el 50% de la qualificació total (5 sobre 10 punts). L'estudiantat ha d'obtindre almenys el 50% de la part avaluada mitjançant un informe de pràctiques (1,5 sobre 3 punts) i el 50% de la part avaluada mitjançant l'examen escrit (3,5 sobre 7 punts).

La part practica consistirà en l'avaluació de les següents activitats:
 
     1. Pràctica organització cerebral: 0,8 punt. Activitat recuperable.
 
     2. Proves per a l'avaluació de lòbuls frontals: 1,2 punts. Activitat recuperable.
 
     3. Casos particulars de lesions en els lòbuls frontals: 0,8 punts. Activitat no recuperable.
 
L'examen consistirà en una prova escrita que inclourà preguntes de caràcter objectiu d'elecció múltiple

Els alumnes podrán obtindre fins a 2 punt addicionals sobre 10 en la nota del examen final a partir de la participació en les classes magistrals. Les activitats de tweets i resums de continguts de classe serviran per a aquest fi.
 
b) El criteri per a considerar presentat a l'estudiant serà l'assistència a l'examen final.
 
c) L'avaluació de la segona convocatòria de juliol es durà a terme amb un examen únic que inclourà els continguts impartits i la pràctica d'avaluació de lòbuls frontals. El treball de pràctica d'aula no  serà recuperable .

d) Es recorda als alumnes la normativa sobre avaluació:

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent

activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”