PS1033 - Funcions Cognitives Superiors

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 11
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E02 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels distints processos psicològics.

E04 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

G10 - Coneixement d’una llengua estrangera

G04 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Generalitzar resultats experimentals al raonament en ambients quotidians, identificar problemes de raonament deductiu i conèixer les lleis de la lògica formal, i identificar situacions de presa de decisions i els factors que guien la decisió

Entendre i comunicar-se de forma argumentada en anglès sobre aspectes científics relacionats amb les funcions cognitives superiors.

Conèixer i comprendre els procediments emprats per la psicologia experimental en l’estudi del pensament, raonament i/o presa de decisions

Conèixer i comprendre els procediments emprats per la neurociència en l’estudi del pensament, raonament i/o presa de decisions.

Conèixer i comprendre els principals models de raonament, solució de problemes i presa de decisions.

Analitzar i comparar diferents aproximacions a l’estudi de les funcions cognitives superiors.