PS1026 - Intervenció Psicosocial

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 Models teòrics, Sistema, Estratègies i Intervenció, Anàlisi i planifiació.  

TEMA 1. Fonaments teòrics de la intervenció psicosocial (PISoc) i rol professional.

TEMA 2. Marc conceptual i marc normatiu de la Intervenció Psicosocial. Organització del sistema de serveis socials.

TEMA 3. Prevenció i diagnòstic participatiu en la intervenció psicosocial en la infància i l'adolescència.

TEMA 4. El sistema de serveis socials, qualitat de vida i promoció de l'autonomia personal en situación de diversitat funcional.

TEMA 5. Participació social i intervención psicosocial en les persones majors.

TEMA 6. Suport social i intervención psicosocial en les persones migrants i la comunitat d’acollida.

TEMA 7. Grups de suport i intervención psicosocial en la promoció de la igualtat de gènere.

TEMA 8. Intervenció social en l'àrea de cooperació al desenvolupament i catàstrofes.

 

Àrees d'intervenció psicosocial PRÀCTIQUES DE PROBLEMES, SEMINARIS I TUTORIES: Estudi de cas i anàlisi de temes relacionats amb:

- PROMOCIÓ SOCIAL: promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència, persones amb discapacitat, família, persones immigrants, persones majors, joventut, gènere, drogodependència, integració comunitària, barris vulnerables, cooperació al desenvolupament i ODS (Agenda 2030).

- INSERCIÓ SOCIOLABORAL: igualtat d'oportunitats, organitzacions d'economia social, diversitat, multiculturalitat i integració laboral.

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

El disseny d'un projecte d'intervenció psicosocial

 

PRÀCTIQUES EXTERNES. Presa de contacte amb l'àmbit professional de la Psicologia (veure apartat 8. metodologia didàctica)