PS1025 - Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

BLOC I: FONAMENTS HISTÒRICS, TEÒRICS I METODOLÒGICS DE LA INTERVENCIÓ I ELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

 

TEMA 1: EVOLUCIÓ DE LA TERÀPIA COGNITIU-CONDUCTUAL

 

1. Introducció

2. Models previs

3. Desenvolupament de la Teràpia Cognitiu-Conductual

4. La integració en psicoteràpia

5. Resum i conclusions

 

 

TEMA 2: ASPECTES METODOLÒGICS I ÈTICS EN LA TERÀPIA COGNITIU-CONDUCTUAL

 

1. La importància de l'avaluació en teràpia de conducta

2. Dissenys de replicació intrasubjecte, de cas únic o N = 1

3. Els tractaments psicològics basats en l'evidència

4. Aspectes ètics en psicoteràpia

5. Resum i conclusions

 

 

BLOC II: TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ

 

TEMA 3: TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ

 

1. Introducció

2. Bases teòriques i experimentals

3. La relaxació muscular progressiva

4. Tècniques de control de la respiració

5. Altres tècniques de relaxació

6. Resum i conclusions

 

 

TEMA 4: TÈCNIQUES OPERANTS PER A CREAR, MANTINDRE O INCREMENTAR CONDUCTES

 

1. Introducció

2. Tècniques operants per a crear conductes

2.1. Reforçament positiu

2.2. Reforçament negatiu

2.3. Programes de reforçament.

3. Tècniques operants per a mantindre o incrementar conductes

3.1. Emmotllament

3.2. Encadenament

3.3. Instigació (esvaïment o atenuació)

4. Resum i conclusions

 

 

TEMA 5: TÈCNIQUES OPERANTS PER A l'ELIMINACIÓ O LA REDUCCIÓ DE CONDUCTES

 

1. Introducció

2. Tècniques operants per a l'eliminació o reducció de conductes

2.1. Reforçament diferencial de taxes baixes

2.2. Reforçament diferencial de conductes incompatibles

2.3. Reforçament de conductes alternatives

2.4. Extinció

2.5. Sadollament

2.6. Sobrecorrecció

2.7. Temps fora de reforçament (càstig negatiu)

2.8. Cost de resposta (càstig negatiu)

3. Resum i conclusions

 

 

TEMA 6: TÈCNIQUES DE MANEIG DE CONTINGÈNCIES

 

1. Introducció

2. Els sistemes d'economia de fitxes

3. Els contractes de contingències

4. Resum i conclusions

 

 

TEMA 7: TÈCNIQUES D'AUTOCONTROL

 

1. Introducció

2. Tècniques centrades en les conductes

2.1 Autoobservació i registre

2.2 Entrenament en la resposta alternativa

2.3 Contracte conductual (o de contingències)

3. Tècniques de planificació ambiental

3.1 Tècniques de control estimular

4. Tècniques de programació conductual

4.1 Tècniques de autoreforçament

5. Resum i conclusions.

 

TEMA 8: TÈCNIQUES D'EXPOSICIÓ

 

1. Introducció

2. Tipus d'exposició

2.1. Origen i fonaments teòrics

2.2. Tipus d'exposició

2.2.1. En viu

2.2.2. En imaginació

2.2.3. Amb suport de les TICs

2.2.4. Interoceptiva

2.2.5. Imaginació emotiva / Escenificació emotiva

2.2.6. Amb prevenció de resposta

3. Elements fonamentals de l'exposició

3.1. Les tasques de autoexposició

3.2. El paper del coterapeuta

3.3. El paper del modelatge

4. Altres aspectes a tindre en compte

5. Com aplicar les tècniques d'exposició

6. Resum i conclusions

 

 

TEMA 9: TÈCNIQUES COGNITIVES

 

1. Introducció

2. Bases conceptuals de les teràpies cognitives

3. La teràpia cognitiva de Beck

     3.1. Conceptes teòrics fonamentals

3.2. El procés d'intervenció en teràpia cognitiva

3.3. Evidència empírica i estudis de resultats

4. La terapia racional-emotiva-conductual (TREC) de Ellis.

     4.1. Fundamentos teóricos y filosóficos.

     4.2. El proceso de la terapia racional-emotiva-conductual.

             4.3. Aplicaciones y evidencia empírica.        

5. Resum i conclusions

  

TEMA 10: TÈCNIQUES DE SOLUCIÓ DE PROBLEMES I ENTRENAMENT EN HABILITATS SOCIALS

 

1. Tècniques de solució de problemes

1.1. Bases teòriques i experimentals de l'entrenament en solució de problemes

1.2. Tècnica de resolució de problemes de D’Zurilla i Goldfried

1.3. Característiques comunes i variants dels programes de solució de problemes

1.4. Altres tècniques de solució de problemes

2. Entrenament en habilitats socials

2.1. Concepte d'habilitats socials

2.2. Components de les habilitats socials

2.3. Fonaments teòrics i experimentals de l'entrenament en habilitats socials

2.4. Procediments d'intervenció

3. Resum i conclusions

 

 

BLOC III: AVANÇOS EN ELS TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

 

TEMA 11: EXTENSIONS, INNOVACIONS I MODIFICACIONS DE LES ESTRATÈGIES DE TRACTAMENT

 

1. Noves aproximacions al tractament en teràpia de conducta

2. Teràpies contextuals

2.1. La teràpia dialèctic conductual

2.2. La teràpia d'acceptació i compromís

3. Altres orientacions

3.1. Regulació de l'afecte positiu

3.2. Basades en tècniques contemplatives (mindfulness i compassió)

3.3. Basats en tècniques de psicologia positiva

3.4. La perspectiva transdiagnòstica

3.5. Teràpia d'activació conductual

4. Les tecnologies de l'informació i la comunicació al servei de la psicologia clínica

5. Resum i conclusions