PS1024 - Psicologia del Treball i de les Organitzacions

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

Tema 1: Introducció a la Psicologia del Treball i de les Organitzacions ( POT ) i significat del treball
 
1. Delimitació conceptual de la disciplina com a fenomen psicosocial
 
2. Aproximació històrica a la disciplina
 
3. La POT com a disciplina científica i com a professió
 
4. Concepte de significat del treball i funcions psicosocials

5. Centralitat i importància del treball, normes societats, creences i valors sobre el treball
 

Tema 2: Motivació laboral i Satisfacció i Acompliment
 
1. Concepte de motivació laboral
 
2 . Aspectes motivadors del treball : motivadors intrínsecs i extrínsecs
 
3. Relació motivació - acompliment: aproximacions teòriques
 
4. Acompliment i iniciativa personal

5. Satisfacció en el treball i les seues conseqüències


Tema 3: Treball , i no -treball
 
1. Flexibilitat laboral

2. Treball i família
 
3. Treball i temps lliure
 
4.Treball i atur
 
5. Treball i jubilació

 
Tema 4: Treball emocional en les organitzacions
 
1. Noves demandes emocionals en les organitzacions
 
2. El treball emocional: concepte, mesura i intervenció
 
3. Competències emocionals i intel·ligència emocional
 
4. Millora del treball emocional


Tema 5: Lideratge en les organitzacions
 
1 . Marcs teòrics sobre el lideratge
 
2 . Concepte, cultures i efectes de lideratge
 
3 . El poder i el lideratge organitzacional
 
4 . Presa de decisions i lideratge organitzacional


Tema 6: Psicologia de la Salut Ocupacional
 
1. Conceptes i principals enfocaments teòrics d'estrès laboral i del benestar. 
 
2. Burnout (síndrome de cremar-se pel treball )
 
3. Mobbing ( assetjament psicològic en el treball)
 
4. Addicció al treball

5. Work engagement


Tema 7: Socialització en les organitzacions
 
1. Concepte de socialització laboral
 
2. La socialització laboral anticipatòria
 
3. Etapes del procés de socialització i re- socialització laboral
 
4. Principals indicadors de socialització i integració reeixida en contextos laborals


Tema 8: Clima i cultura organitzacional
 
1 . Marcs teòrics sobre clima i cultura organitzacional
 
2 . El clima: concepte, tipologies, i avaluació del clima
 
3 . La cultura organitzacional: concepte , tipologies , i avaluació de la cultura
 
4 . Relació amb altres actituds i conductes en l'organització: confiança , justícia , benestar psicosocial 


 
Tema 9: Comunicació, conflicte i negociació en les organitzacions
 
1 . Marcs teòrics sobre la comunicació, conflicte i negociació 
 
2 . La comunicació en les organitzacions: concepte, enfocaments i components
 
3 . La gestió del conflicte: concepte , funcions i models 
 
4 . La negociació: concepte, tipus i fases